Ελληνικό νομικό πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2000-2021) (ICPSR doi:10.17903/FK2/0HHUVZ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Ελληνικό νομικό πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2000-2021)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/0HHUVZ

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-04-26

Version:

1

Bibliographic Citation:

Γάκη, Ελένη; Παρασκευόπουλος, Δημήτρης; Μαστροπέτρου, Μαργαρίτηα, 2022, "Ελληνικό νομικό πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2000-2021)", https://doi.org/10.17903/FK2/0HHUVZ, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/0HHUVZ

Study Description

Citation

Title:

Ελληνικό νομικό πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2000-2021)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/0HHUVZ

Authoring Entity:

Γάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Παρασκευόπουλος, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Μαστροπέτρου, Μαργαρίτηα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Date of Production:

2021-08-31

Grant Number:

Funded by the Operational Programme Competitiveness Entrepreneurship and Innovation. The operation is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-04-26

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/0HHUVZ

Study Scope

Keywords:

Εκπαίδευση, Legislation

Topic Classification:

EDUCATION, Legislation and legal systems

Abstract:

Η συλλογή περιλαμβάνει το περιεχόμενο Νομοσχεδίων, εισηγητικών εκθέσεων, πρακτικών συζήτησης στη Βουλή, πρακτικών επιτροπών, Νόμων της περιόδου 2000-2021 αναφορικά της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη χώρα. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η συλλογή είναι οι εξής κάτωθι: Ν. 2817/2000, Ν. 2909/2001, Ν. 2916/2001, Ν. 3027/2002, Ν.3255/2004, Ν. 3328/2005, Ν. 3374/2005, Ν. 3404/2005, Ν. 3549/2007, Ν. 3685/2008, Ν. 4009/2011, Ν. 4485/2017, Ν. 4777/2021. Η συγκεκριμένη συλλογή δύναται να συμβάλλει στην υλοποίηση σχεδίων έρευνας μέσω εφαρμογών δευτερογενούς ανάλυσης κειμένων όπως αυτή περιγράφεται στην Εκπαιδευτική πλατφόρμα εντός του μαθήματος Μεθοδολογία Ανάλυσης Κειμένων (ΜΑΚ) (https://elearning.sodanet.gr/).

Time Period:

2000-01-01-2021-12-31

Date of Collection:

2018-12-20-2021-08-31

Country:

Greece

Kind of Data:

κειμενικά δεδομένα

Methodology and Processing

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

N.2817_2000.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 2817/2000 Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N.2909_2001.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 2909/2001 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/2-5-2001)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N. 3027_2002.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 3027/2002 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 152/Α/28-6-2002)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N. 3255_2004.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 3255/2004 Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΦΕΚ 138/Α/22-7-2004)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N.3328_2005.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν.3328/2005 Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2005)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N. 3374_2005.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 3374/2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος (ΦΕΚ 189/Α/2-8-2005)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N. 3549_2007.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του N. 3549/2007 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α 69/20.3.2007)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N. 4009_2011A.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α 195/6.9.2011)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N. 4009_2011B.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α 195/6.9.2011)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N. 4485_2017.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 4485/2017 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

N. 4777_2021.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 4777/2021 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 25/17.2.2021).

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

Ν.2916_2001.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 2916/2001 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής (ΦΕΚ 114/Α/11-6-2001)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

Ν. 3404_2005.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του Ν. 3404/2005 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α/260/17-10-2005)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

Ν.3685_2008.zip

Text:

Περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, της εισηγητικής έκθεσης, των πρακτικών συζήτησης στη Βουλή και των πρακτικών επιτροπών υπ’ αφορμή της ψήφισης του N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές (ΦΕΚ Α 148/16.07.2008)

Notes:

application/zip

Other Study-Related Materials

Label:

ΝΟΜΟΣ.pdf

Text:

N. 3549/2007 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α 69/20.3.2007)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΝΟΜΟΣ.pdf

Text:

Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α 195/6.9.2011)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΝΟΜΟΣ.pdf

Text:

Ν. 4485/2017 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΝΟΜΟΣ.pdf

Text:

Ν. 4777/2021 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 25/17.2.2021)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΦΕΚ.pdf

Text:

. 3404/2005 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α/260/17-10-2005)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΦΕΚ.pdf

Text:

Ν.3328/2005 Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2005)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΦΕΚ.pdf

Text:

Ν. 2817/2000 Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΦΕΚ.pdf

Text:

Ν. 3374/2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος (ΦΕΚ 189/Α/2-8-2005)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΦΕΚ.pdf

Text:

Ν. 2909/2001 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/2-5-2001)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΦΕΚ.pdf

Text:

Ν. 3027/2002 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 152/Α/28-6-2002)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΦΕΚ.pdf

Text:

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές (ΦΕΚ Α 148/16.07.2008)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΦΕΚ.pdf

Text:

Ν. 2916/2001 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής (ΦΕΚ 114/Α/11-6-2001)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ΦΕΚ.pdf

Text:

Ν. 3255/2004 Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΦΕΚ 138/Α/22-7-2004)

Notes:

application/pdf