Έρευνα Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ICPSR doi:10.17903/FK2/MWRQAQ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Έρευνα Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/MWRQAQ

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-08

Version:

2

Bibliographic Citation:

Μυλωνάκης, Ιωάννης, 2022, "Έρευνα Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", https://doi.org/10.17903/FK2/MWRQAQ, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/MWRQAQ

Study Description

Citation

Title:

Έρευνα Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Subtitle:

Γυμνάσια-Γενικά Λύκεια-Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ). Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια. Έναρξη Σχολικού Έτους

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/MWRQAQ

Authoring Entity:

Μυλωνάκης, Ιωάννης (Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Producer:

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-08

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/MWRQAQ

Study Scope

Keywords:

ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Topic Classification:

Compulsory and pre-school education, Vocational education and training

Abstract:

Οι έρευνες Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογράφουν τους μαθητές τους Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές που φοιτούν στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λυκεια (ΕΠΑΛ), Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

Time Period:

1954-09-01-2011-06-30

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Unit of Analysis:

Organization/Institution

Universe:

Οι έρευνες είναι απογραφικές και αναφέροντα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Χώρας.

Kind of Data:

Survey data

Methodology and Processing

Time Method:

Time series

Data Collector:

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Frequency of Data Collection:

Ετήσια

Sampling Procedure:

Total universe/Complete enumeration

Mode of Data Collection:

Self-administered questionnaire

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

papel-2-0037-GR.pdf

Text:

Τα περιεχόμενα του αρχείου SIMS αφορούν τα κάτωθι μεταδεδομένα: 1) Επικοινωνία, 2) Εισαγωγή, 3) Ενημέρωση μεταδεδομένων, 4)Στατιστική παρουσίαση, 5) Μονάδα μέτρησης, 6) Περίοδος αναφοράς, 7) Θεσμική εντολή, 8) Εμπιστευτικότητα, 9)Πολιτική ανακοινώσεων, 10)Συχνότητα διάχυσης, 11) Μορφή διάχυσης, 12) Προσβασιμότητα τεκμηρίωσης, 13) Διαχείριση ποιότητας, 14) Χρησιμότητα, 15) Ακρίβεια και αξιοπιστία 16) Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια, 17) Συγκρισιμότητα 18) Συνοχή, 19) Κόστος και Επιβάρυνση, 20)Αναθεώρηση δεδομένων 21) Στατιστική Επεξεργασία και 22)Σχόλια

Notes:

application/pdf