Κοινωνικές παράμετροι για την αειφόρο ανάπτυξη της Αθήνας - Αττικής (ICPSR doi:10.17903/FK2/JL2RNL)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Κοινωνικές παράμετροι για την αειφόρο ανάπτυξη της Αθήνας - Αττικής

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/JL2RNL

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-05

Version:

1

Bibliographic Citation:

Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, 2022, "Κοινωνικές παράμετροι για την αειφόρο ανάπτυξη της Αθήνας - Αττικής", https://doi.org/10.17903/FK2/JL2RNL, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:2xwfLZlG7vChB8Yl6w0AXQ== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/JL2RNL

Study Description

Citation

Title:

Κοινωνικές παράμετροι για την αειφόρο ανάπτυξη της Αθήνας - Αττικής

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/JL2RNL

Authoring Entity:

Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)

Producer:

Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Date of Production:

2013-07-09

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-05

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/JL2RNL

Study Scope

Keywords:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Topic Classification:

Migration, Unemployment, Equality, inequality and social exclusion, Minorities, Social behaviour and attitudes

Abstract:

Η έρευνα "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" είχε ως στόχο τη διερεύνηση στον αθηναϊκό χώρο ορισμένων βασικών κοινωνικών διαδικασιών που αναπτύσσονται στις μεγάλες πόλεις και οδηγούν συχνά σε καταστάσεις που απειλούν την κοινωνική συνοχή. Με τη διερεύνηση αυτή επιδιώχθηκε ο εντοπισμός εκείνων των καταστάσεων και των τάσεων εξέλιξης για τις οποίες απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στην προοπτική μιας (και) κοινωνικά αειφόρου ανάπτυξης της πόλης. Η διερεύνηση βασίστηκε σε έναν αριθμό επιμέρους ερευνών πλαισίου (κοινωνικο-δημογραφικές μεταβολές 1981-1991, δημογραφικές εξελίξεις κατά τη δεκαετία του 1990, κοινωνικο-οικονομικές και στεγαστικές ανισότητες στην Αθήνα 1990-2000 και κοινωνικές και χωρικές ανισότητες στην εκπαίδευση) και, κυρίως, σε μια μεγάλη δειγματοληπτική έρευνα σε επιλεγμένους τύπους περιοχής κατοικίας.

Time Period:

2001-12-01-2002-02-28

Date of Collection:

2001-12-01-2002-02-28

Country:

Greece

Geographic Coverage:

Αθήνα, Νομός Αττικής

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Κάτοικοι Νομού Αττικής

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section

Sampling Procedure:

Non-probability: Purposive

Mode of Data Collection:

Interview

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Notes:

Δομημένο ερωτηματολόγιο.Τα δεδομένα προκύπτουν από τα εξής τρία ερωτηματολόγια : 1.Κύριο ερωτηματολόγιο 2.Ερωτηματολόγιο εθνικών μειονοτήτων 3.Ερωτηματολόγιο μεταναστών. Ν=2117

Data Access

File Description--f1405

File: ekke-1-0036-GR.tab

  • Number of cases: 2117

  • No. of variables per record: 366

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:2xwfLZlG7vChB8Yl6w0AXQ==

Other Study-Related Materials

Label:

quest_ekke-1-0036-GR_1.pdf

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

questionnaire_ekke-1-0036-GR_2.pdf

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

questionnaire_ekke-1-0036-GR_3.pdf

Notes:

application/pdf